Amazing Sammy

9292 SW 40th St., Miami, FL, United States, 33165