Aerofoto Internacional

6700 NW 12th St., Miami, FL, United States, 33126